Altana śmietnikowa - jak prawidłowo zorganizować i utrzymać w porządku

Kto sprząta rozsypane odpady, a kto myje pojemniki?

Na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości nasza firma wyposaży Państwa w pojemniki o odpowiedniej pojemności.

Wyznaczenie i przygotowanie punktu gromadzenia odpadów, czyli tzw. altany śmietnikowej leży w gestii właściciela nieruchomości.

Zasady lokalizacji wiaty

Odległość altany powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. W przypadku przebudowy istniejącego punktu do gromadzenia odpadów odległości mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie ww. odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

Zabronione jest lokalizowanie pojemników do gromadzenia odpadów w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych. W takim przypadku zarządca pasa drogowego ma prawo usunąć pojemnik, a kosztami usługi obciążyć właściciela kontenera.

Kto odpowiada za czystość wokół pojemników?

Zadanie utrzymania altany w czystości i porządku leży po stronie właściciela. Nasi pracownicy odbierają odpady tylko z pojemników, chyba że doszło do przesypu i odpady nie zmieściły się  w pojemnikach. Jeśli w wiacie śmietnikowej znajdują się porozrzucane odpady, ale pojemniki są puste lub częściowo zapełnione, to w obowiązku osób sprzątających daną wspólnotę, spółdzielnię czy dany budynek, leży zbieranie śmieci i wrzucanie ich do kontenerów, skąd śmieci zostaną odebrane przy najbliższym wywozie zgodnie z harmonogramem.

Przydatne informacje

Nasza firma zobowiązana jest do ustawienia opróżnianych kontenerów na odpady lub pojemników w miejsce poprzedniej lokalizacji.

Zapewniamy mycie i dezynfekcję pojemników na odpady na własny koszt zgodnie z posiadanym harmonogramem.

Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin